Waarom ik herdenk

Herdenken doet pijn. Wat mij hevig omringt: de verleden tijd. Ten Prooi.

‘O, nu begrijp ik het’.

(Armando, Aantekeningen over de vijand, 1981)

Mijn Joodse betovergrootouders Abraham Silberstein en Sophia Lewin (ook: Levin/Levy) verlieten rond 1870 Kaunas in Litouwen, dat toen nog Russisch was en Kowno heette. Ze vestigden zich uiteindelijk in Rotterdam, na omzwervingen in…

--

--

Dutch historian, writer, #haiku-poet, recordsmanagement geek — World War II: Holocaust & Quislings — The Netherlands — www.destoorvogel.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eric Burger

Dutch historian, writer, #haiku-poet, recordsmanagement geek — World War II: Holocaust & Quislings — The Netherlands — www.destoorvogel.nl